Motie Vertrouwenspersoon Statenleden

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 februari 2023,

Constaterende dat:

 • de Tweede Kamer begin februari debatteert over het (kansrijke) initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks-Kamerlid Maatoug met de wettelijk verplichting voor organisaties om een vertrouwenspersoon met onafhankelijke positie aan te stellen;
 • de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen aangeeft dat er op de werkvloer meer aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag als gevolg van de publieke schandalen. Vertrouwenspersonen krijgen meer meldingen en medewerkers praten onderling vaker over ongewenste omgangsvormen;
 • het grootste deel van de klachten over leidinggevenden gaat: “Bij ruim de helft van de meldingen ging het om intimidatie door leidinggevenden. Dat gaat over het misbruik maken van macht“. (https://nos.nl/artikel/2458974-vertrouwenspersonen-meer-aandacht-en-meldingen-grensoverschrijdend-gedrag)
 • Regeringscommissaris Mariëtte Hamer aangeeft dat vertrouwenspersonen nodig zijn: ‘Wat ik nog beter ben gaan begrijpen is hoe lang het met mensen aan de haal gaat, hoe lang mensen daar last van hebben’ en ‘dat we goed begrijpen dat het niet iets is van ‘even vervelend’ (Nieuwsuur 14 januari vanaf 16.30: https://www.npostart.nl/nieuwsuur/14-01-2023/VPWON_1343506)

Overwegende dat:

 • de beantwoording van de schriftelijke vragen 2021 – 104 (bijlage) stelt dat:
  • er alleen vertrouwenspersonen zijn voor ‘medewerkers die werkzaam zijn of zijn geweest bij de provincie Noord-Holland alsmede voor gedeputeerden van de provincie Noord-Holland’;
  • de commissaris van de Koning als portefeuillehouder Integriteit voor gedeputeerden en statenleden aanspreekpunt is voor kwesties en vraagstukken inzake integriteit en dus ook inzake ongewenste omgangsvormen (noot: dit is niet de praktijk);
  • als Provinciale Staten aanvullende afspraken of regels die op de Staten van toepassing zijn nodig achten, zij daartoe een initiatiefvoorstel of motie kunnen indienen;
 • statenleden die ongewenst gedrag en/of intimidatie willen aankaarten niemand hebben in de Staten of Provincie waar zij op terug kunnen vallen c.q. die als vertrouwenspersoon met onafhankelijke positie kan fungeren;
 • de politiek een voorbeeldrol heeft bij onderwerpen die zij zelf in de samenleving gerealiseerd wil zien;

Verzoeken Provinciale Staten:

 • zo spoedig mogelijk te komen tot het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon met onafhankelijke positie voor statenleden, zodat dit geregeld is bij aanvang van de nieuwe statenperiode;

en gaan over tot de orde van de dag.

Grethe van Geffen (initiatiefnemer                                                 Wil van Soest (mede-indiener)
Namens Noord-Hollanders. Partij voor de Ouderen