Motie Respect voor, luisteren naar en samenwerken met ondernemers

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 oktober 2022,

Constaterende dat:

 • Goed ondernemerschap in toenemende mate wordt beschouwd als oude economie waarin het alleen draait om geld verdienen;
 • Ondernemerschap alleen gedurende langere tijd kan bestaan als de inkomsten de uitgaven dekken en er bovendien ruimte is voor investeringen;
 • Veel ondernemers in Noord-Holland aan het begin hebben gestaan van tal van maatschappelijke en sociale initiatieven;
 • Veel ondernemers in Noord-Holland optreden als sponsor van sociale en maatschappelijke activiteiten, als bestuurder van stichtingen en verenigingen en via goed werkgeverschap bijdragen aan sociaal en maatschappelijk welzijn en verbinding;

Overwegende dat:

 • De afgelopen jaren zich voor veel ondernemers kenmerkten door gedwongen sluitingen en schuldenopbouw door Covid19;
 • De economie op veel plekken nog steeds niet draait zoals voorheen;
 • Problemen als inflatie en energie voor een aantal ondernemers herstel bijna onmogelijk maakt en voor andere ondernemers de continuïteit ernstig belemmert;
 • Het geld voor de grote transities als duurzaamheid, klimaat en energie verdiend moet worden door ondernemers;
 • Ondernemers geen tijd hebben om voortdurend van de daken te schreeuwen hoe sociaal en maatschappelijk verantwoord zij bezig zijn (wat niet betekent dat ze het niet doen);
 • De overheid gebaat is bij een goede relatie met ondernemers en mede afhankelijk is van hun ideeën en oplossingen;

Verzoeken GS en PS:

 • Waardering te tonen voor ondernemers en de materiële en immateriële waarden die zij hebben toegevoegd en nog steeds toevoegen aan de samenleving;
 • Te luisteren naar ondernemers en met hen samen te werken;
 • Terughoudend te zijn met de neiging te oordelen over ondernemers en hun sociale karakter of maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • Proactief het gesprek op te zoeken met ondernemers over hun zorgen en perspectieven op oplossingen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Grethe van Geffen

Liberaal Noord-Holland