Vertrouwen overheid, burgers en ondernemers

Vertrouwen is cruciaal om zaken voor elkaar te krijgen. De overheid moet kunnen vertrouwen dat burgers en ondernemers zich aan wetten en regels houden. Burgers en ondernemers moeten kunnen vertrouwen dat de overheid zich daar zelf ook aan houdt en alle belangen zorgvuldig weegt. Dat vertrouwen op dit moment onder druk staat, komt mede door allerlei uitvoeringskwesties in de landelijke politiek. Toch ligt er ook in Noord-Holland een belangrijke taak om te werken aan wederzijds vertrouwen. Waar vertrouwen verdwijnt, krijgen we weinig meer voor elkaar. Bovendien worden we er minder gelukkig van.

Het huidige beleid

Spanning in vertrouwen treedt op doordat het provinciale beleid nogal eens meer uitgaat van het opleggen van ideeën dan van de werkelijkheid van Noord-Hollanders. Denk aan het thema stikstof. In 2019 ontstond een acute situatie toen de rechter bestaand beleid afkeurde. De Noord-Hollandse gedeputeerde was een van de drie gedeputeerden die dit samen met de minister ging oplossen. Dat is niet gelukt, de problemen duren voort en bizarre scenario’s passeren nu de revue: het grootschalig uitkopen van boeren, het opheffen van maneges, het kappen van een van de weinige bossen die Noord-Holland heeft.
Noord-Holland beschermt de wolf die de pony verscheurt waarmee uw dochter 10 jaar heeft gereden. Noord-Holland verbiedt woningbouw op menige locatie en vraagt opoffering van de weinige binnenstedelijke ruimte die er nog is. Noord-Holland wil huizen voor nieuwkomers en laat mensen die al jaren op een huis wachten in de kou staan. Noord-Holland creëert wandelend stuifduin en doet dan heel moeilijk over het schoonhouden van de fietsroute die onbegaanbaar is geworden.
Het aantal ganzen in Nederland is in 50 jaar tijd vertienvoudigd. Noord-Holland verminderde de afgelopen jaren de schadevergoeding die boeren krijgen vanwege ganzen maar geeft boeren amper mogelijkheden iets aan de ganzen te doen. Noord-Holland stimuleert elektrisch rijden maar als de auto’s van gedeputeerden vernieuwd moeten worden, is elektrisch niet goed genoeg. Noord-Holland praat erg vanuit zichzelf en vindt onvoldoende aansluiting bij maatschappelijke partners.

Onze inzet

  • N-NH. wil dat burgers vertrouwen herwinnen dat onze provincie in het belang van mensen werkt. De provincie moet daarbij concurreren met heel veel informatie die overal beschikbaar is en lang niet altijd juist. Veel burgers hebben de afgelopen jaren aangegeven zich vanuit wantrouwen bejegend te voelen. Algemene boodschappen hebben daarom maar een beperkt effect. Dus als de provincie iets gaat doen, vraagt dat heel persoonlijk contact. N-NH. vindt dat erg belangrijk!
  • Los van alle inhoudelijke politieke onderwerpen is de grootste opgave van de provincie om meer in samenwerking, in partnerschap te werken. Stimuleer eigen evenementen, recreatiemogelijkheden, bewoners- en ondernemersinitiatieven. Er is veel initiatief, kijk hoe de provincie dat kan ondersteunen door het mensen gemakkelijk te maken. Niet perse geld geven maar zorgen dat ze hun ding kunnen doen. Het uitgangspunt moet zijn meer te werken vanuit de energie van ondernemende mensen en minder vanuit de overheid die de samenleving ontwerpt en die maakbaarheid uitrolt. Denk niet nee tenzij, maar ja tenzij. Provincie is geen hindermacht, maar ondersteunt en maakt mogelijk. Wederzijdsheid in het contact.
  • Het lijkt wel een en al transities en crises: de klimaatadaptatie, de energietransitie, de stikstofcrisis, de woningcrisis etc. ‘Transities’ gaan blijkbaar boven mensen. N-NH. wil een provincie die in mensen denkt. Grote problemen komen voort uit het stellen van te korte en in feite onmogelijke deadlines zonder maatwerk. De druk wordt opgevoerd alsof dat zou helpen en daarmee ontstaat er veel onrust in de samenleving. Terug naar realistisch, haalbaar, betaalbaar en daaraan toegevoegd: betrouwbaar. Niet snel handelen maar consistent handelen.
  • Voor elke nieuwe regel een oude regel schrappen.
  • N-NH. vindt gedwongen, systematische onteigening van boeren of bedrijven onwenselijk, of die nu ‘in de weg zitten’ door stikstof, door ‘de grootste verbouwing van NL’ of door andere majeure overheidsingrepen. Ook van het Rijk mag verwacht worden te regeren vanuit samenwerking en vertrouwen, én de eigen zaken beter op orde te hebben.
  • Vanuit dezelfde denkwijze vindt N-NH. gedwongen opvang van asielzoekers in gemeenten ook onwenselijk.
  • N-NH. wil verruiming van regels om iets aan de ganzen te doen, over grotere gebieden en langere periodes bekeken.
  • Er is geen plaats voor de wolf in Noord-Holland; de veiligheid van Noord-Hollanders en hun huisdieren en vee staat bij N-NH. voorop.
  • Geen bovenwettelijke regels, gelijk speelveld in de provincies en in de EU.
  • Werknemers die zich gewaardeerd voelen, hun talent kunnen inzetten en ontwikkelmogelijkheden krijgen, leveren graag en beter werk. De Provincie Noord-Holland investeert in de medewerkers en de bedrijfscultuur om een aantrekkelijke werkgever te blijven.