Zorgvuldig met uw geld

De provincie Noord-Holland heeft veel uitgaven voor belangrijke beleidsterreinen: woningbouw, mobiliteit, energie, economie, landbouw, natuur. De vaste begroting ligt al gauw rond de 600 miljoen per jaar. Daar staan inkomsten tegenover, met name vanuit het Rijk en de zogenaamde provinciale opcenten bij de wegenbelasting. Er zijn allerlei regels waaraan een provinciale begroting en jaarrekening moet voldoen. denk aan ‘tegenover structurele uitgaven staan structurele inkomsten’. Binnen die ruimte kan de provincie keuzes maken. Bovendien zijn er vaak initiatieven en projecten die niet structureel zijn maar wel dekking krijgen vanuit eenmalige inkomsten, bijvoorbeeld een subsidie van het Rijk.

Het huidige beleid

De provincie Noord-Holland doet veel moeite de complexe begroting en jaarrekening goed inzichtelijk te maken door heldere teksten en hoofdstukken, soms begeleid door een video. Ook auditrapporten en accountantscontroles zijn transparant en er wordt hard gewerkt aan naleving van hun aanbevelingen.
Qua belasting heeft de provincie de laagste opcenten van alle provincies. Er is moeite gedaan dit zo te houden maar daarbij is helaas wel 280 miljoen ingeteerd op (mobiliteits)reserves. Voor de toekomst zijn de reserves dus een stuk kleiner geworden en krijgen Noord-Hollanders alsnog langs een of andere weg de rekening gepresenteerd.
Er komt overigens een nieuw systeem voor provinciebelastingen omdat elektrische auto’s zijn vrijgesteld van de opcenten en deze nu feitelijk door de bezitters van diesel- en benzineauto’s worden betaald. Dat is natuurlijk niet eerlijk maar welk systeem dan eerlijker is: daarover is de discussie in volle gang.
Zoals aangegeven in het onderdeel ‘Werken’ investeert de provincie in speciale fondsen waarop de democratische controle gebrekkig is. In de afgelopen periode is er een nieuw fonds bijgekomen: ROM Invest. Ook het Rijk en een aantal gemeenten storten hier veel middelen in.

Onze inzet

  • N-NH. wil dat u duidelijke uitleg krijgt waar uw geld heengaat en wat dat oplevert. In Nederland betalen mensen veel belasting en dat willen ze ook wel. Maar dan willen ze natuurlijk ook terugzien waar dat in geïnvesteerd wordt. Bovendien zien we dat veel geld wordt opgehaald via de automobilist dat gaat naar natuur, klimaat, verduurzaming van sportlocaties en erfgoed enzovoort. Ondertussen is er te weinig geld voor goed onderhoud van (vaar)wegen, fietspaden en bruggen de komende jaren. Het is alsof u naar de bakker gaat voor een brood en de deur uit komt met een advies maar daar betaalt u niet voor! N-NH. wil dat er zorgvuldig met uw geld wordt omgegaan en ziet daarop toe.
  • Wie geen geld heeft, moet de tering naar de nering zetten. Door de enorme greep uit de reserves en de recente inflatie en stijging van arbeidskosten en grondstoffen constateert de provincie dat er voor de komende jaren te weinig middelen zijn. Na de verkiezingen komt dus de vraag op tafel te liggen: gaan we de opcenten verhogen of meer geld uit de reserves halen? N-NH. voegt daar de keuze aan toe om te bezuinigen. En niet de rekening doorschuiven naar komende generaties.
  • N-NH. wil kritisch kijken naar een aantal recent toegevoegde functies en de ruimte daarvoor beperken met focus op kerntaken. We zijn zo druk met overheidsdoelen dat er te weinig ruimte is in hoofden en agenda’s voor wat mensen zelf willen en kunnen oplossen – of dat dit domweg vooral lastig wordt gevonden onder het mom van dat mensen het niet begrijpen of nut en noodzaak niet zouden zien. Dat kan anders!
  • Het personeelsbestand van de provinciale overheid is de afgelopen jaren harder gegroeid dan in andere overheden het geval was. Deels komt dat doordat inhuur-personeel in vaste dienst is genomen en dat is een goede zaak maar het is zeker niet de enige reden. N-NH. acht heroriëntatie op kerntaken en daarbij de personeelsformatie aanpassen noodzakelijk.
  • N-NH. wil beperking van het werken met fondsen die de volksvertegenwoordiging op afstand zetten. Inmiddels is na herhaaldelijk agenderen van N-NH. besloten het fonds PDENH te gaan bevriezen en op termijn af te bouwen, op basis van dezelfde argumenten die steeds door de gedeputeerde werden weggewuifd, namelijk: dat dit fonds is opgericht in 2014 toen het een andere tijd was, met weinig kapitaal en beperkte aandacht voor duurzaamheid; terwijl er nu veel kapitaal is en veel aandacht voor duurzaamheid. PDENH heeft de afgelopen 4 jaar 10 miljoen verlies geleden (op 56 miljoen investering), dat is gigantisch voor een provincie. Er moet veel kritischer gekeken worden naar bestaande middelen in investeringsfondsen en de democratische legitimatie ervan; het hele beleid hiervoor verdient een stevige evaluatie.
  • Het belang in Solaroad verkopen, want de provincie moet niet zelf als concurrerend ondernemer optreden.
  • Komende jaren komt er een vervangende regeling voor de opcenten, want er zullen steeds minder diesel- en benzineauto’s zijn. N-NH. zet erop in het heffen van belastingen eerlijker te verdelen over de bewoners van Noord-Holland.