Mobiliteit

De provincie heeft een groot areaal aan provinciale wegen, fietspaden, busbanen en vaarwegen. Dit vraagt een enorm onderhoudsbudget en nieuwe projecten komen daar nog bovenop. Mobiliteit en bereikbaarheid vormen een kerntaak van de provincie. Door andere prioriteiten – onder meer op gebied van klimaat – heeft de provincie Noord-Holland weinig nieuwe noodzakelijke investeringen gedaan in infrastructuur. N-NH. keurt deze ontwikkeling af, en wil dat mobiliteit en bereikbaarheid weer prioriteit krijgt. Dit is hard nodig aangezien verbindingen cruciaal zijn; ze vormen een bron van sociale contacten, van menselijkheid, van mogelijkheid tot bezoek en van zelfstandigheid. Of het nu gaat om woon-werk verkeer, activiteiten van ouderen of mensen met een beperking: mobiliteit is vrijheid.

Het huidige beleid

Voor de provincie Noord-Holland geldt mobiliteit de laatste jaren veelal als een probleem. Het is niet duurzaam, het veroorzaakt uitstoot. Daarom probeert de provincie mobiliteit te ontmoedigen. Maar liefst 280 miljoen (bijna de helft van een jaarbegroting van de provincie) zijn de afgelopen jaren vanuit de provinciale mobiliteitsreserves verlegd naar andere doelen. De huidige coalitie gaat er blijkbaar vanuit dat het bereiken van duurzaamheid alleen kan ten koste van de Noord-Hollanders en hun werk en sociale leven. De menselijke maat ontbreekt in het huidige beleid.
Ook is het in het provinciale beleid populair om te spreken over actieve mobiliteit: daarmee wordt fietsen, wandelen, steppen en dergelijke bedoeld, en dat vindt men het meest gewenste vervoer. Nog los van dat de term ‘actief’ natuurlijk denigrerend is tegenover andere weggebruikers – zeker de vrachtwagenchauffeurs en motorrijders voor wie achter het stuur zitten een buitengewoon actieve rol vraagt – is het gespeend van elke realiteit dat het stimuleren van ‘actieve mobiliteit’ als vervanger kan dienen voor de groeiende vraag naar mobiliteit en ook het nog steeds groeiende autobezit in onze provincie. Tegelijkertijd ontbreekt een goede fietsbereikbaarheid van grote bedrijventerreinen in de noordkant van de provincie zoals WFO / Zwaagdijk Oost (6000 werknemers) en Warmenhuizen (6500 werknemers) en rijden steeds grotere vrachtwagens (LZV) over relatief smalle wegen.

Onze inzet

 • N-NH. zet problemen en behoeften van onze inwoners en ondernemers weer centraal –
  terug naar hun perspectief! Dit vraagt een investering, er moet geld bij. Het leeghalen van mobiliteitsreserves voor andere doelen zoals het klimaat moet stoppen.
 • N-NH. wil meer evenwicht in de investeringen tussen het noorden en het zuiden van de provincie. Door in de noordkant van Noord-Holland te investeren profiteert ook de zuidkant, de Metropoolregio Amsterdam (MRA)!
 • Voor verdere ontwikkeling in de noordkant van de provincie wil N-NH. een complete oost-west as, ook wel de ‘derde ring van Amsterdam’ genoemd. Elementen daarvan zijn al gelegd, denk aan het enkele jaren geleden afgeronde megaproject van de Westfrisiaweg tussen Hoorn en Enkhuizen. De bereikbaarheid van Alkmaar naar Zwolle & Groningen via de weg en het OV is essentieel voor doorontwikkeling van bereikbaarheid, bedrijvigheid en wonen in de noordkant van de provincie. Een oost-west as sluit aan op plannen zoals de nieuwe Lelylijn die van Amsterdam via Lelystad naar Groningen gaat en maakt het mogelijk dat veel verkeer niet meer onderlangs de provincie hoeft te rijden via de A7-A8-A10-A1 met de overvolle wegen rond Amsterdam, maar bovenlangs kan rijden. Hetzelfde geldt voor de overvolle treinverbindingen via Amsterdam. De verbinding van de Randstad met Noord-Nederland staat volop in de aandacht. De noordkant van onze provincie gaat sterk achterop lopen als ze niet aan takken op die ontwikkeling. Er ligt veel onbenut potentieel in de noordkop: van de haven van Den Helder tot mogelijke woningbouw, recreatie, ontwikkeling van bedrijvigheid en voorzieningen. Goede bereikbaarheid is cruciaal om dit potentieel te kunnen benutten. Behalve de oost-west as is daarvoor versterking urgent van zowel OV als snelwegen van de Metropoolregio Amsterdam naar Hoorn en Alkmaar.
 • Het aantal mensen dat zich per fiets verplaatst wordt steeds groter. Verbetering van doorfietsroutes en nieuwe, vrijliggende fietspaden zijn hard nodig, evenals flitskasten nabij oversteekplaatsen van fietsers.
 • Veiligheid is belangrijk en veel onveiligheid heeft te maken met gedrag: allerlei vormen van roekeloos rijden. Bij veiligheidsmaatregelen denken veel politieke partijen in Noord-Holland met name aan snelheidsverlaging, hoewel het volgen van de gewone adviessnelheid op de weg zelden tot ongelukken leidt. N-NH. wil meer handhaving van de snelheid op provinciale wegen, en in het beleid meer accent op gedragsbeïnvloeding. De door N-NH. geïnitieerde expertmeeting over verkeersgedrag en veiligheid voor Provinciale Staten gaf daar voldoende handvatten voor.
  N-NH. wil ook een pilot om verkeersveiligheid aan te pakken zoals in de luchtvaart waar men ongelukken diepgaand analyseert. Vanuit die analyse ontwerpt men maatwerk oplossingen. De pilot biedt een nieuwe manier van werken aan provinciale verkeersveiligheid.
 • Vaak staan formele richtlijnen centraal bij weginrichting maar deze houden onvoldoende rekening met plattelandswegen. Ook worden met een beroep op deze richtlijnen nogal wat bomen langs wegen gekapt die het gebied juist karakter geven en mooi maken. N-NH. vindt het niet terecht dat zoveel bomen gekapt moeten worden voor het geval er ooit iemand van de weg raakt en ertegenaan zou kunnen rijden. Er moet ruimte komen voor een alternatieve aanpak met respect voor landschappelijkheid en mogelijkheden voor maatwerk.
 • Onderzoek of het met minder stoplichten kan, bijvoorbeeld door een bypass bij de rotonde Kooymeer achter het tankstation langs N9 > A9, een bypass op de N9 bij de T-splitsing N9-N245 zodat verkeer van noord naar zuid op de N9 kan door kan rijden; tunnel bij de Rijp voor doorgaand verkeer N244; afslag A10 Noord naar N247 rechtsaf doorrijden zonder stoplicht.
 • N-NH. wil dat bij alle ontwerpen waar de provincie bij betrokken is, in het begin de criteria voor toegankelijkheid al worden meegenomen: denk aan veilige, korte routes voor ouderen en gehandicapten van huis naar de arts, winkels, bushaltes e.d. en voor kinderen naar school of speelplaats. Een dergelijke mobiliteitstoets voor kwetsbaren is niet alleen nuttig voor OV knooppunten of woonwijken maar ook voor gebouwen. Te vaak vormt dit het sluitstuk of wordt het zelfs helemaal vergeten. Mobiliteit betekent toegang tot een sociaal leven dat voor alle Noord-Hollanders, met of zonder beperking, jong of oud, essentieel is. Tegels voor blinden en slechtzienden liggen keurig op hun plek en bij verkeerslichten voor voetgangers is te horen of het rood of groen is.
 • Waar mensen zijn, zijn toiletten nodig, dus ook onderweg. N-NH. wil dat Noord-Holland een toiletvriendelijke provincie is voor reizigers.
 • Nieuwe infraprojecten om in te investeren komende periode zijn A8-A9, de N242 bij Alkmaar, ondertunneling in de lange variant van de N247 bij Broek in Waterland, de parallelweg bij Opperdoes en de rotonde bij WFO/Zwaagdijk Oost, doorfietspaden bij bedrijventerreinen WFO / Zwaagdijk Oost en Warmenhuizen, een studie naar veiligheid en doorstroom vrachtverkeer rond Warmenhuizen en Alkmaar, doortrekken Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp en Zaanstad, verlengen koopvaarderschutsluis Den Helder.
 • Voor het OV staan betaalbaarheid en frequentie onder druk. De prijzen stijgen maar de bus komt minder vaak. Bovendien moet je vaker overstappen. Komende jaren verleent Noord-Holland nieuwe concessies aan busbedrijven; daarin moeten betaalbaarheid, frequentie en overstap vanuit het reizigersperspectief worden meegenomen, evenals de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen.
 • Belangrijk is de buurtbus te behouden en varianten daarop door te ontwikkelen zoals de regiotaxi, de deeltaxi, de Bel-bus of Automaatje – zeker in gebieden met weinig OV als de Gooi- en Vechtstreek en Noord-Holland Noord.
 • Een andere gewenste vernieuwing is dubbel ruimtegebruik voor duurzaamheid bij mobiliteit, zoals zonnepanelen in geluidsschermen langs wegen, in fietspaden of boven parkeerplaatsen.
 • Ondertunneling van het spoortraject Zaanstad – Alkmaar zodat de 10 minuten treinen mogelijk worden. Meer treinen op dit traject is dringend noodzakelijk.
 • Brugbediencentrale Heerhugowaard voortzetten en uitbreiden met meer bruggen.
 • Mogelijkheden voor doorvaart Noordzeekanaal bewaken ook in tijden van droogte, en doorstroom van het Noordzeekanaal obstakelvrij houden (dus tunnels in Amsterdam leggen, geen bruggen).

Toegankelijk Noord-Holland

©Namens Noord-Hollanders. | 2023