Natuur en leefomgeving


De provincie heeft een belangrijke taak bij het op peil houden van de natuur en een gezonde leefomgeving. De grond van veel natuurgebieden is in eigendom bij de provincie en ook natuurontwikkeling en onderhoud krijgen aandacht. De provincie verstrekt vergunningen bij tal van bouw en beheeractiviteiten. Via de omgevingsdiensten is er bovendien toezicht op milieuaspecten zoals uitstoot, stank en geluidsoverlast. Burgers zijn veel kritischer geworden op de schoonheid en gezondheid van hun leefomgeving. Grote bedrijven als Tata, Schiphol, KLM en de havenbedrijven in het Noordzeekanaalgebied werken al jaren hard aan reductie van hun vervuiling en geluidsoverlast maar de vraag voor veel burgers is: gaat het snel genoeg? De rol van de provincie bij voorzieningen in de leefomgeving is beperkt; dit ligt eerder op het terrein van gemeenten.

Het huidige beleid

De provincie Noord-Holland zet via overleg en vergunningen druk op de bedrijven en is tegelijkertijd zuinig op het onmisbare werkgeverschap dat grote bedrijven meebrengen. Het is een evenwichtskunst om de honderdduizenden banen niet op het spel te zetten en tegelijkertijd te werken aan een schonere en gezondere leefomgeving. N-NH. is niet van de botte bijl en steunt de huidige evenwichtige benadering. Dat geldt ook voor het beleid rond Schiphol. De provincie geeft dit vorm via de BRS; een samenwerkingsverband van 56 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio. De gedeputeerde Luchtvaart van Noord-Holland is voorzitter en kiest een pragmatische insteek. In overleg met het Rijk wordt systematisch het belang van leefbaarheid voor de omgeving ingebracht. Ook dit beleid steunt N-NH.
Het natuurbeleid van de provincie bekijkt N-NH. met wisselend enthousiasme omdat Noord-Holland veel prachtige natuur heeft en de provincie zich inzet voor behoud en onderhoud en ook vrijwilligers daarvoor goed waardeert. Soms overheerst echter de maakbaarheidsgedachte, zoals bij het veranderen van bos in duin, dan weer het tegenovergestelde: net doen alsof natuur die in het verleden door mensen gemaakt of door stormen ontstaan is, onaantastbaar moet zijn. Bovendien worden tientallen miljoenen gepompt in het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden zonder dat duidelijk is hoe die beheerd gaan worden, of beheer voldoende betaalbaar gaat zijn en wat het effect is op de reeds bestaande stikstofproblematiek, denk aan de situatie in Zuid-Kennemerland. Een dosis gezond verstand mag er wel bij van ons, en een manier om dat te doen is boeren een grotere rol te geven bij natuurbeheer.

Onze inzet

 • N-NH. heeft bij het wonen aandacht voor een prettige leefomgeving en goede voorzieningen, en wil dat er zoveel mogelijk bereikbare natuur is voor alle Noord-Hollanders.
 • Paardrijden is een hobby die vele Noord-Hollanders, kinderen en volwassenen, vreugde brengt. Ook worden paarden succesvol ingezet bij therapie en gedragsontwikkeling. De stikstofcrisis en/of de behoefte om natuur te creëren uit gebieden die nu een andere functie hebben leiden ertoe dat maneges moeten verdwijnen. Dat is absurd! Juist de paardensport geeft een belangrijke bijdrage aan de liefde tussen mens en dier, en aan kennis hierover. Wij gaan onze Noord-Hollanders (en de bezoekers van onze provincie) niet dit plezier afnemen en steunen de maneges.
 • Zuinig op bomen en die toevoegen aan leefklimaat, ook binnen steden en dorpen.
 • Geen boskap in Noord-Holland! N-NH. wil dat de bossen van Bergen en Schoorl beschikbaar blijven voor recreatie van bewoners en toeristen. Het huidige provinciebestuur heeft helaas bedacht dat de bij bewoners en toeristen geliefde bossen terug moeten naar de ‘oorspronkelijke’ staat, namelijk stuifduin. Recent is daarom veel prachtig bos gekapt dat er al honderd jaar stond en waar ontzettend veel mensen recreëerden, en er zijn nog verdergaande plannen. Een van de problemen met stuifduin is dat het ‘stuift’ of ‘wandelt’, bijvoorbeeld dwars over de unieke fietsroute aldaar. N-NH. acht dat ongewenst.
  Bossen bevatten veruit de grootste biodiversiteit en zijn ook belangrijk voor de samenhang van een gebied. Natura 2000 biedt mogelijkheden om bos op te nemen binnen een N2000 gebied. Verder maakt N-NH. zich er warm voor om als natuur zich in een bepaalde richting ontwikkelt, om de daarbij behorende aanwezige “soorten” te erkennen en op de lijst te plaatsen, evenals soorten die al decennia lang niet in een gebied voorkomen van de lijst te halen.
 • Waterwinning in de duinen levert betrouwbaar drinkwater op, maar heeft ook nadelige effecten op de natuur. Daarom is N-NH. voorstander van het ontwikkelen van alternatieven voor de productie van drinkwater, en lange termijn beleid zodat we de duingebieden ontlasten.
 • Aandacht voor waardering van de vele vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor hun medemens, voor cultuur en voor de natuur.
 • Voortzetting van het beleid dat continu balans zoekt tussen bedrijvigheid en werkgelegenheid enerzijds, en schone en gezonde leefomgeving anderzijds, en daarbij werkt aan systematische verbetering.
 • Voortzetting van het beleid rond Schiphol waarbij via een pragmatische aanpak het belang van gezondheid en leefbaarheid in plannen met het Rijk (de ‘Novex’) wordt uitgewerkt.
 • N-NH. ziet slechts een beperkte rol bij de provincie voor cultuur. Wel is er een eigen provinciaal museum, Hilde’s Huis in Castricum dat de leefwereld van Noord-Hollanders in vele voorbije eeuwen schetst: N-NH. vindt Hilde’s Huis een belangrijke parel in het erfgoed van onze provincie.
 • N-NH. wil dat sportaccommodaties op bereikbare afstand liggen voor kinderen en jongeren.
 • Ook ziet N-NH. graag onderzoek naar een paralympisch topsportcentrum in onze provincie – dit mag uiteraard ook gebruikt worden door andere topsporters. Een paralympisch topsportcentrum kan tevens een impuls vormen voor de paralympische breedtesport in Noord-Holland.